-1-2 اعتماد به نفس[1]:

مقدار باوری که فرد نسبت به کفایت، اهمیت و موفقیت خود دارد و از این طریق آموختن مهارت ها وموفقیت در آن ها را بدست می آورد .اعتماد به نفس موجب افزایش احساس مثبت، توانایی تمرکز و تلاش برای موفقیت است و اهداف، راهبردهای بازی و نیروی روانی را تحت تأثیر قرار می دهد.اعتماد به نفس در ورزش به انتظار واقعی ورزشکار از موقعیت اشاره دارد .افکار درونی ورزشکار درباره توانایی انجام دادن یک عمل ویژه است .اعتماد به نفس غرور ورزشکار پس از انجام کار نیست بلکه قضاوتی است از کاری که قادر است انجام دهد[16].

3-1-3 اضطراب[2]:

واکنش عاطفی و هیجانی ناخوشایند همراه با برانگیختگی و فعالیت دستگاه عصبی خودمختار است که بااحساس تنش، ناآرامی، نگرانی، برانگیختگی و ترس همراه است. اضطراب به ترس نزدیک است و چیزيبیش از نگرانی است .چرا که عزت نفس فرد را تهدید می کند.[3]

Ø     اضطراب حالتی[4]:

حالت هیجانی آنی  است که با ترس و تنش مشخص می شود و با انگیختگی جسمانی همرا است.[38]

 

به نظر اسپیلبرگر(1966) اضطراب، حالت واکنش هیجانی و زودگذری است که موجب می شود افراد موقعیت های خاصی را تهدیدآمیز ارزیابی کنند.

Ø     اضطراب صفتی[5] : سطح ثابت و پایدار اضطراب که بخشی از شخصیت و خلق و خوي فرد در پاسخ  به تنش محیطی است.اضطراب صفتی،صفت یا ویژگی  شخصیتی و نوعی آمادگی یا گرایش است که هر چه بیشتر باشد ،فرد محرکهای محیطی بیشتری را تهدید کننده می یابد[38].

Ø     اضطراب رقابتی[6] : دلهره بیش از حد وناآرامی قبل از مسابقه از انواع اضطراب اند .اضطراب رقابتی عبارت است از انگیزه پرهیز از شکست در محیط ویژه ورزشی یا گرایش به نگران بودن در خصوص شکست در ورزش[38].

(شارکی1996)پیشنهاد می کند که فعالیت هایی از قبیل پیاده روی در کاهش اضطراب حالتی مؤثر است .چنین فعالیت هایی باعث ایجاد تنوع ذهنی، بازخورد زیستی و ژرف اندیشی است .تحقیقات نشان داده که آمادگی جسمانی بالا، کاهش اضطراب صفتی همراه است .اعتقاد به این است که تمرین هوازي در کاهش اضطراب صفتی تأثیر دارد.[38]2. Self Confidence

3.Anxiety

4.همان

5.state anxiety

 

 

 

1.Trait anxiety

2.C ompetitive anxiety

3. Relaxationتاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 17:28 | نویسنده : عسل |
مهارتهای روانی مؤثر درورزش:

-1-1 هدف گزینی[1]:

هدف گزینی به مفهوم داشتن برنامه ای منظم وطبقه بندی شده از نظر ترتیب اهداف و تلاش در راه رسیدن به آنهاست. این مهارت به ورزشکار و مربی کمک می کند تا هدف و راه موفقیت آمیز رسیدن به هدف را بشناسد. از سوی دیگر، هدف گزینی،ارزیابی کیفیت و میزان پیشرفت را امکان پذیرمی سازد [ 42 ]. رابرتز و همکاران ( 1998 ) نشان دادند ،ورزشکارانی که از این مهارت استفاده می کنند ازاضطراب کمتر، تمرکز بهتر، اعتماد به نفس بیشتر وعملکرد مطلوب تری برخوردارند. بهترین عملکرد،زمانی حاصل می شود که ورزشکار برای خود،هدف تعیین کند و چگونگی دستیابی به آن را در هر جلسۀ تمرین و در هر مسابقه ارزیابی نماید [42].1. Goal Selectingتاريخ : چهارشنبه بیست و دوم آذر 1391 | 19:55 | نویسنده : عسل |

2-1 مهارتهای روانی[1]:

2-1-1 تعریف:

موضوعی که در چند سال اخیر مورد توجه روانشناسان ورزشی ،مربیان،سرپرستان و ورزشکاران قرار گرفته است مهارتهای روانی و ذهنی است.اهمیت این موضوع به خاطر اثبات تاثیر یادگیری آن در بهبود عملکرد قهرمانان و نخبگان ورزشی در سالهای اخیر بوده است.وجود کلمه مهارت در این واژه نشان دهنده ی اکتسابی بودن مهارتهای روانی است.در نتیجه روانشناسان ورزشی و مربیان می توانند با اختصاص ساعاتی از تمرین،تسلط بر این گونه مهارتها را به ورزشکاران بیاموزندو از این طریق به بهبود عملکرد آنها کمک کنند.مطالعات انجام شده روی ورزشکارانی که از مهارتهای روانی در شکل گیری موفقیت و ارتقا عملکرد ورزشی در سنین مختلف و در انواع ورزشها می باشد ،و بطور بالقوه عملکرد ورزشکار را ارتقا می دهد.(هیل[2]،2001،مارتین[3] و اسجوارتزمن،2005،نقل از مورگان[4]،2006،).محققان در حوزه روانشناسی ورزشی نقش و تاثیر مهارتهای روانشناختی را در ارتقا عملکرد چه به صورت تیمی و چه به صورت انفرادی در تحقیقات مختلف مورد تایید قرار داده اند. کوکس (1999) معتقد است ورزشکارانی که دارای مهارت های روانی و جسمانی هستند تا حد امکان در مسابقات ورزشی خود موفق می باشند و وظایفشان را در ورزش های تیمی و انفرادی به خوبی انجام می دهند.مهارتهای روانی از جمله :«تن آرامی»،افکار مثبت،تصویر سازی ذهنی،تمرکز،کنترل انرژی و هدف گذاری،بر روی عملکرد موثر تاثیر دارد(تلول و گرین ولز[5]،2001). [13]

 با پیشرفت علم روان شناسی، بحث مهار تهای روانی در اجرای عملکردهای ورزشی ازاهمیت چشمگیری برخوردار شده است؛ در حالی که قبلاً بيشتر بر اهمیت آماده سازی جسمانی تأکید می شد[15]. امروزه ورزشکاران به چیزی فراتر از تمرینهای فشرده و تلا شهای مستمرنیاز دارند و آن آمادگی روانی است. بدون تردید، به دست آوردن اوج عملکرد ورزشی بدون برخورداری از مهار تهای روانی هدف گذاری، تمرکز، انگیزش و غیره، رویایی بیش نخواهدبود. تمامی ورزشکارانی که خواستار عملکرد ورزشی سطح بالایی هستند، باید با مفاهیم علمی ورزشی و توسعه آمادگی روانی و جسمانی آشنا باشند [4].پژوهشهای انجام شده در حوزه روان شناسی ورزشی حاکی از آن است که مهار تهای روانی نقش مهمی در دستیابی به عملکرد عالی ایفا می کنند[5،32،33،41 ].بر اساس نتایج بسیاری از پژوهش ها؛ افرادی که از مهار تهای روانی بهره می گیرند؛ از ویژگیهای زیر بهره مند هستند: بهتر می توانند تمرکزکنند، از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند، کارایی ذهنی آنها افزایش می یابد و کمتر دچارهیجان می شوند و بالطبع در عملکردشان نیز موفق ترند؛ همچنین ورزشکاران موفق نسبت به سایر ورزشکاران دارای قوه تفکر مثبت و تصمیم گیری بهتری هستند [22].به تازگی روند نوینی با تأکید بر شناسایی مهارت های روانی مربوط به ورزش شکل گرفته است[23].امروزه، پژوهش های بسیاری در زمینه نقش مهار تهای روانی در ورزش انجام شده است.در سال 1998 ، اورلیک و پارتینگتون[6] نشان دادند که عناصر مهم موفقیت ورزشکاران عبارتند از؛ التزام و کیفیت تمرین که شامل؛ تعیین هدف روزانه، تمرین ذهنی و کیفیت آمادگی ذهنی و روانی برای رقابت و مستلزم تکامل طرح ریزی قبل از مسابقه هستند [20].ویلیامز [7]در سال 2001 ، ویژگیهای روانی لازم برای اجرای بهینه در قهرمانان را تنظیم برانگیختگی،اعتماد به نفس بالا، توجه و تمرکز خوب، تصویرسازی ذهنی مثبت قبل از ورزش و تعهد عنوان کرد. به نظر او مهار تهای روانی که معمولاً ورزشکاران نخبه از آنها برای رسیدن به اوج عملکرد بهره می گیرند عبارت است از تصویرسازی ذهنی، تعیین هدف، کنترل، مهار تهای برانگیختگی، طرح ریز یهای پیشرفته برای مسابقه و طرح ریز یهای آمادگی ذهنی پیش ازمسابقه .[29] تلول و گرینلس [8]نيز در سال 2001 طی مطالعه ای که در مورد مهار تهای روانی تعیین هدف، آرام سازی روانی، تصویرسازی ذهنی و خودگويی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که با تمرین کردن این مهارت ها می توان سطح عملکرد را به طور چشمگیری افزایش داد [39]. گراندجین، تیلور و وینر [9]در سال 2002 نتیجه گرفتند که ورزشکاران نخبه در مهار تهای بسته )مانند ژیمناستیک( بهتر می توانند تمرکز را فرا گیرند، پس از شکست به حالت اولیه برگردند و برای اعمال بعدی با موفقیت، تمرکز مجدد کنند[24].

 به عقیدۀ هکر ( 2000 ) اغلب، کمبود های روانی است که ورزشکاران نخبه را از اجرای بهینه درتمرین و مسابقات بازمی دارد، نه اشتباهات وکمبود های فیزیکی [27]. به نظر لئون ( 2002)بیشترین عامل در موفقیت یا عدم موفقیت ورزشکاران نخبه و غیرنخبه به عوامل روانی آنهامربوط است  [31].جانگ ( 2000 ) در تحقیقی دربارۀ فوتبالیستهای حرفه ای نشان داد هم داشتن عملکرد جسمانی عالی وهم داشتن مهارتهای روانی در سطح بالا برای عملکرد مناسب لازم است. به نظر وی ورزشکارانی که سطوح عملکرد متفاوتی دارند احتمالاً سطوح مهارتهای روانی متفاوتی نیز دارند. تعیین عوامل روانی مؤثر بر عملکرد فوتبالیستها اطلاعات مفیدی را برای آماده سازی ورزشکاران در رقابتها فراهم  می آورد [28].وینتر( 1993 ) به منظور مقایسۀمهارتهای روانی ورزشکاران پرسشنامه ای طراحی کرد که شامل 6 مهارت روانی انگیزش، تمرکز،اعتماد به نفس، کنترل حالتهای روانی، تصویرساز ذهنی، و هدف گزینی است [42].

روان شناسان ورزشی، مهار تهای روانی را به سه دسته تقسیم بندی کرده اند.دسته نخست، مهار تهای پایه [10]هستند که عبارتند از؛ تعیین هدف، اعتماد به نفس و تعهد.زمانی که این ویژگی ها در ورزشکاری تثبیت نشود، سایر مهارت های روانی به حد بالای تکامل، نخواهد رسید؛ به همين دليل مهار تهای پايه نام گرفته اند. دسته دوم، مهار تهای روان تنی[11]  هستند که عبارتند از؛ واکنش به استرس، کنترل ترس، آرام سازی و نیروبخشی که باویژگیهای فیزیولوژی ورزشکار در ارتباط هستند. دسته سوم را مهار تهای شناختی [12]نامیده اندکه شامل تصویر سازی، تمرین ذهنی، تمرکز، تمرکز مجدد و طرح مسابقه است؛ زیرا با مراحل و فرایندهای شناختی از قبیل؛ یادگیری، ادراک، حافظه و تفکر سروکار دارند[21].

معمولا نمره ورزشکارانی که در تیم ملی عضویت دارند و ضروری است که در مسابقات بین المللی شرکت کنند در هر مهارت روانی در حدود 25 است و بدیهی است که هر چه به عدد 30 نزدیک تر باشد، وضعیت مطلوب تر خواهد بود. به طور کلی درتحقیق فریده شریفی فر                                      زهرا جمالیان نمرات مربوط به مهارتهای پایه روانی (هدف گزینی، باورها، و تعهد) بالاتر از مهارتهای شناختی (تصویرسازی، تمرین ذهنی، و طرح مسابقه) بود، در حالی که هردوی این مهارتها نمرات بالاتر و پایدارتری نسبت به مهارتهای روان- تنی نشان دادند.

2-1-2 تمرین مهارتهای روانی (PST[13]):

تمرین مهارتهای روانی شامل تمرین مداوم مهارتهای ذهنی یا روانی است که به منظور بهبود عملکرد،افزایش خشنودی و دستیابی به رضایت مندی بیشتر در ورزش و فعالیت جسمانی انجام می شود.(واینبرگ و گولد،2003)[14]

2-1-3 سنجش مهارتهای روانی:

برای سنجش مهارتهای روانی مورد استفاده ورزشکاران چندین پرسشنامه تهیه شده است که با هر یک می توان مهارتهای روانی ورزشکاران سطوح مختلف را اندازه گیری کرد.این پرسشنامه ها عبارتند از:1)پرسشنامه مهرتهای روانی برای ورزش(PSIS.5) ,2)پرسشنامه ورزشی مهارتهای کنارآمدن ([15]ACSI_28)،3)پرسشنامه آزمون راهبرد اجرا(TOPS)

آزمون های رایج در ایران:SASI Psych که توسط سید محمد کاظم واعظ موسوی 1379اعتبار یابی شده است.آزمون دیگر [16]OMSATکه آن را جان سالملا در دانشگاه اوتاوا ساخته است.[17]1. Mental skills

2.Hill

3.Martin & Schwartzman

4.Morgan

5.Thelwell & Greenless

 

1.Orlick &Partington

2. Williams

3. Thel well & Greenless

4. Grandjean, Taylor &, weiner.

5.Foundation skills

 

1. Psychosomatic skills

2. Cognitive skills

3.Psychological skills training

4. روانشناسی ورزشی .دکتر واعظ موسوی و مسیبی.1390.سمت

5.Athletic Coping Skills Inventory

6.Ottawa Mental Skills Assessment Tool

7. روانشناسی ورزشی .دکتر واعظ موسوی و مسیبی.1390.سمتتاريخ : شنبه هجدهم آذر 1391 | 19:26 | نویسنده : عسل |
در اين جا به محتواي كلي پايان نامه براي نگارش آن يافت مي شود. براي آشنايي با جزييات نحوه نوشتن به كتاب راهنماي پايان نامه تاليف حميد قاسمي و سارا كشكر از انتشارات بامداد كتاب مراجعه كنيد.
الف- فصل اول پايان نامه : Introduction يا مقدمه يا كليات تحقيق
محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت هایی داشته باشد. اما معمولاً محتوای فصل یک به ترتیب زير است:
1. مقدمه: طرح كليات تحقيق
2. بيان مساله: شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به كمك تحقیق
3. ضرورت و اهميت تحقيق: چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق
4. اهداف تحقيق: آنچه تحقیق به دنبال انجام آن است
5. فرضيه ها يا سؤال هاي تحقيق: مسیری برای اجرای تحقیق
6. پيش فرض ها: قبول مواردی برای اطمینان از حرکت در مسیر اجرای تحقیق
7. تعريف عملياتي وا‍ژه هاي تحقيق: اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق
در برخي از دانشگاه ها تاكيد بر اين است كه محدوديت هاي تحقيق نيز در همين فصل نوشته شود. در برخي از دانشگاه نيز بر نوشتن مباني نظري تحقيق در اين بخش تاكيد دارند.
ب-فصل دوم پایان نامه: Review and Litrature يا ادبيات و پيشينه تحقيق
1. مقدمه : معرفي محتواي فصل
2. مباني نظري: نطريه هاي مرتبط با موضوع و قابل بحث در فصل پنج (در تعدادي معدودي از دانشگاه ها مباني نظري در فصل يك ارايه مي شود)
3. پيشينه تحقيق: تحقيقات داخلي و خارجي مرتبط با موضوع
4. جمع بندي كلي: جمع بندي از مجموع ادبيات پيشينه
پ-نگارش فصل سوم پایان نامه: Resarch Methodology يا روش شناسي تحقيق
1. مقدمه: معرفی محتوای فصل
2. روش و طرح كلي تحقيق: اشاره به روش تحقيق از ابعاد هدف، محيط اجرا، استراتژي و مسيراجرا
3. جامعه آماري: معرفي جامعه آماري
4. نمونه آماري و روش نمونه گيري: بيان تعداد نمونه و روش نمونه گيري
5. متغيرهاي تحقيق: شاخص های تغییر پذیر تعریف می شوند
6. ابزار اندازه گيري: معرفی ابزار و اعتبار و روایی آن
7. شيوه جمع آوري اطلاعات: روش اجرا در جمع آوري اطلاعات
8. روش هاي آماري: معرفي انواع روش هاي آماري مورد استفاده در پايان نامه
ت- نگارش فصل چهارم پایان نامه: Findings يا تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
1. مقدمه : معرفی محتوای فصل
2. توصيف داده ها: جداول و نمودارهاي توصيفي
3. آزمون فرضيه ها يا طرح سؤالات : متناسب با يافته ها جداول و نمودارهاي ذيربط ارايه مي شود.
ث- نگارش فصل پنجم پایان نامه: Discussion يا بحث و نتيجه گيري
1. مقدمه : معرفي و محتواي فصل
2. خلاصه تحقيق: خلاصه سه فصل
3. خلاصه يافته ها: خلاصه فصل چهارم
4. بحث : مقایسه تحقیقات و نتایج موافق و مخالف با نتایج حاصل از یافته ها
5. نتيجه گيري: ارایه پیام حاصل از تحقیق
6. محدوديت هاي تحقيق: محدوديت هاي در كنترل و خارج از كنترل محقق( در برخي از دانشگاه ها در فصل يك نوشته مي شود)
7. پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق: پیشنهادهایی که با نتایج بدست آمده می توان ارایه کرد.
8. پيشنهادهايي به ساير محققين : پیشنهاد برای انجام تحقیقات بعدی
ج- تهیه بخش های خارج از فصول: دو بخش پيش از آغاز فصول و پس از فصول دارد.
1. روي جلد: گالينگور(چرمي)
2. صفحه عنوان فارسي: بدون شماره صفحه
3. صفحه بسم اله الرحمن الرحيم(در برخي از دانشگاه ها قبل از صفحه عنوان فارسي ارايه مي شود): بدون شماره صفحه
4. برگه داوري: بدون شماره صفحه
5. صفحه تقديم: بدون شماره صفحه
6. صفحه سپاسگزاري: بدون شماره صفحه
7. چكيده فارسي: بدون شماره صفحه
8. فهرست مطالب: آغاز نشانه گذاري صفحه با حروف ابجد
9. فهرست جداول: ادامه نشانه گذاري صفحه با حروف ابجد
10. فهرست نمودارها: ادامه نشانه گذاري با حروف ابجد
11. فهرست شكل ها : ادامه نشانه گذاري با حروف ابجد
12. فهرست نقشه ها : ادامه نشانه گذاري با حروف ابجد( از اينجا به بعد فصول آغاز مي شود و موارد بعدي مربوط به بعد از فصول مي شود)
13. منابع: شماره صفحات داخل فصول ادامه مي يابد.
14. پيوست ها: نشانه گذاري با حروف ابجد از ابتدا آغاز مي شود.
15. چكيده انگليسي: شماره صفحه ندارد
16. صفحه عنوان انگليسي: شماره صفحه ندارد.
17. پشت جلد: گالينگور(چرمي)
18. عطف: گالينگور (چرمي)

منابع نويسي
فهرست منابع شامل کلیه منابعی است که به نحوی در پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته اند. منبع نويسي داراي چند روش مشخص مي باشد و ممکن است روش های مختلفی برای نوشتن فهرست منابع در دانشگاه های مختلف مورد تاکید قرار گیرد. براي نمونه به يكي از روش هاي رايج و مورد استفاده در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد کرج اشاره مي كنيم:
• تمامی منابعی که به نحوی در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند، باید در این قسمت به صورت فهرست الفبا در دو بخش ابتدا فارسی و سپس لاتین ارایه گردد.
• منابع ارایه شده باید مستقیماً مورد استفاده قرار گرفته باشند و از ذکر منبع در داخل منابع دیگر (منبع در منبع) اجتناب شود.
• برای منبع نویسی و ارجاع دادن در متن به شکل زیر اقدام می گردد :
1. اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود، نام نویسنده و سال انتشار داخل پرانتز می آید. مثلاً: برخلاف ساير شکل های نگارش، در خبر نویسی بايد پاراگراف‌ها كوتاه و خلاصه باشند طوری كه اكثر آنها بيش از يك جمله يا موضوع جديد نداشته باشند(تامپسون، 1996).
2. اگر به نام نویسنده در متن اشاره می شود سال انتشار داخل پرانتز درج می گردد. مثلاً : کوارترمن(1992) دریافت که بیش از 95 درصد مدیران ورزش دانشگاهی آمریکا مدرک کارشناسی ارشد داشته اند.
• اگر به مقاله ای که دو نویسنده دارد ارجاع داده شود، نام هردو، هربار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز می آید. مثلاً : سرصفحه بالاي برگه از مهم ترین عناصر خبر و شامل نام سازمان، آدرس و شماره تلفن، مشخصات تماس رسانه‌اي، تاريخ و زمان خبر و تيتر مي‌باشد(سایمون و زاپالا، 1996).
• اگر مقاله کمتر از 6 نویسنده داشته باشد بار اول نام همه آنها به همراه سال انتشار و در دفعات بعد فقط نام نویسنده اول به علاوه کلمه "و همکاران" به همراه سال انتشار در داخل پرانتز آورده می شود.
• اگر کاری شش یا بیشتر از آن، نویسنده داشته باشد، فقط نام خانوادگی نویسنده اول و به دنبال آن "و همکاران" به همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج می شود.
• اگر به قسمت خاصی از یک منبع ارجاع داده شود، لیست شماره صفحه یا صفحات پس از سال انتشار می آید.
• اگر منبع الکترونیک بوده و شماره صفحه ندارد، در صورت دسترسی شماره پاراگراف آورده می شود.
• اگر تمام یک وب سایت به عنوان منبع اشاره شود(و نه قسمتی از آن سایت)، به وب سایت مربوطه در متن اشاره می شود و نیازی به قرارگیری در فهرست منابع ندارد.
• مکاتبات شخصی، سخنرانی ها، نامه ها، خاطرات، مکالمات و نامه های الکترونیک(ایمیل) نباید در فهرست منابع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره می شود که شامل نام، نوع مکاتبه و تاریخ خواهدبود.
• نحوه نوشتن منابع در فهرست مربوطه :
1. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی بر اساس حروف الفبا تنظیم می شوند.
2. شماره و ردیف. نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده(سال انتشار). عنوان کتاب، مقاله، گزارش یا پایان نامه تحصیلی همراه با ذکر عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا رساله دکترا(این قسمت با حروف ایتالیک و سیاه حروفچینی شود)، نام ناشر، مجله، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان نامه در آنجا ارایه گردیده است. شماره مجله یا شماره جلد کتاب. شماره صفحه هایی که مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است(در صورتی که کل منبع موردنظربه عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد، لزومی به ذکر شماره صفحه ها نیست).
3. توجه شود که نام و نام خانوادگی با علامت ویرگول، سال با علامت پرانتز و سپس نقطه، عنوان با علامت نقطه، و انتشارات با شهر نشر و صفحه ها با علامت ویرگول از یکدیگر جدا شوند.
4. در صورتی که منبع بیش از یک نفر نویسنده داشت، پس از نوشتن نام هر نویسنده(ابتدا نام خانوادگی بعدکاما و بعد نام)، از علامت (؛) برای جداکردن نام ها استفاده می کنیم. اگرمنبع مورد استفاده تعداد نویسندگان زیادی داشت، لازم است اسامی تمامی آنها قید شود.
5. در زمینه کتاب ها یا مقالاتی که به یک نویسنده تعلق دارند، رعایت ترتیب زمانی انتشار آنها ضرورت دارد. دراین حالت ابتدا مورد جدیدتر مطرح می شود.
6. اگر کتاب ترجمه شده است، نام مترجم پس از نام کتاب به شکل مثال زیربیان شود : بست، جان دبلیو(1373). روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. ترجمه حسن پاشاشریفی؛ نرگس طالقانی. تهران: انتشارات رشد، 23-27
7. در صورتی که مقاله از اینترنت یا لوح فشرده انتخاب می شود، منبع نویسی به اين شکل صورت گیرد: نام خانوادگی، نام نویسنده(سال نشر). عنوان مطلب، تاریخ دریافت، نشانی اینترنتی یا نام لوح فشرده. در مورد مقالاتی که از سایت های اینترنتی استفاده می وشد، آدرس سایت به همراه دیگر اطلاعات مانند رفرنس های کتاب و مجله آورده شود.
شماره گذاری صفحات منابع نیز در ادامه فصول، ادامه می یابد و آخرین صفحه شماره عددی صفحات پایان نامه به آخرین صفحه فهرست منابع اختصاص دارد.


تاريخ : پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 | 21:7 | نویسنده : عسل |
  • اپل
  • جاده ماز
  • بیا 2 اینجا